نامه سرگشاده سفیرفیلم خطاب به وزیر اقتصاد

سفیرفیلم نامه ای سرگشاده خطاب به وزیر اقتصاد منتشر کرد. در بخشی از این نامه آمده است: «امروز مشکلات و معضلات فوری اقتصادی در سطح جامعه وجود دارد که انتظار عمومی از دولت دهم حل و رفع این مسائل بوده است.»