چالش شفافیت | داوودی

در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی ،نهمین قسمت از مجموعه گفت و گوی های صریح و شفاف اقتصادی با نمایندگان با نام «چالش شفافیت» منتشر شد.

چالش شفافیت | توکلی

در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی ،هشتمین قسمت از مجموعه گفت و گوی های صریح و شفاف اقتصادی با نمایندگان با نام «چالش شفافیت» منتشر شد.

چالش شفافیت | افتخاری

در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی ،هفتمین قسمت از مجموعه گفت و گوی های صریح و شفاف اقتصادی با نمایندگان با نام «چالش شفافیت» منتشر شد.

چالش شفافیت | هاشمی

در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی ،پنجمین قسمت از مجموعه گفت و گوی های صریح و شفاف اقتصادی با نمایندگان به نام «چالش شفافیت» با حضور هاشمی منتشر شد.

چالش شفافیت | محجوب

در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی ،پنجمین قسمت از مجموعه گفت و گوی های صریح و شفاف اقتصادی با نمایندگان به نام «چالش شفافیت» با حضور محجوب منتشر شد.

چالش شفافیت | کوچک زاده

در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی ،چهارمین قسمت از مجموعه گفت و گوی های صریح و شفاف اقتصادی با نمایندگان با نام «چالش شفافیت» با حضور مهدی کوچک زاده منتشر شد.

چالش شفافیت | مصباحی مقدم

در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی ،چهارمین قسمت از مجموعه گفت و گوی های صریح و شفاف اقتصادی با نمایندگان با نام «چالش شفافیت» با حضور غلامرضا مصباحی مقدم منتشر شد.

چالش شفافیت | نادران

در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی ،دومین قسمت از مجموعه گفت و گوی های صریح و شفاف اقتصادی با نمایندگان با نام «چالش شفافیت» با حضور الیاس نادران منتشر شد.

چالش شفافیت | قاضی پور

در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجموعه گفت و گوی های صریح و شفاف اقتصادی با نمایندگان با نام «چالش شفافیت» منتشر شد.