4

هر جامعه‌ای که بسترهای ارتباط اجتماعی بازتر است، سن ازدواج بالاتر است

جامعه و شهرهایی که فضای ارتباط بیشتر است، سن ازدواج بالاتر است. هر چه فضاها بازتر شده است، ازدواج سخت‌تر شده است. درصورتی که شعار اولیه این بوده فضا را آزاد کنید تا دختر و پسر هم را بشناسند و با هم ازدواج کنند.