«آغوش امن» چگونه متولد شد؟

یاحا کاشانی گفت: ترانه «آغوش امن» که به تازگی توسط رضا صادقی اجرا شده است، متاثر از فضای تشییع جنازه شهدای غواص در تهران و یک شب تا صبح شب زنده داری است.