jamali

رسانه های انقلابی ۳۰ سال دیر در میدان رسانه ای حاضر شدند

چهارمین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلابی در حالی برگزار شد که علی جمالی کارگردان مستند شکار طبس ضمن حضور در غرفه سفیر، در گفتگویی صمیمی با خبرنگار حاضر در غرفه گفت: رسانه های انقلابی همچون سفیر، سی سال دیر در میدان رسانه ای، حاضر شده اند.