مهوش شیخ الاسلامی مستندساز پیشکسوت سینما، درباره صحبتهای اخیر مسئولین ارشاد مبنی بر گرفتن مجوز برای ساخت مستند متذکر شد: این طرح نشأت گرفته شده از یک نگاه غیر کارشناسی است. مستند سازان صنفی بنام انجمن مستند سازان دارند که باید این مسائل از کانال این صنف انجام شود و صنف این مجوز را صادر کند.

این مستندساز ضمن اشاره به جایگاه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی افزود: سالهاست که مستندسازان برای ساخت فیلم با مرکز در ارتباط هستند و طرحهایشان را در این مرکز تخصصی مطرح می کنند واین شیوه مناسب و درستی است.

شیخ الاسلامی ادامه داد: اگر قرار باشد ارشاد برای تولید مستند مجوز بدهد می بایست امکانات و تسهیلات خاصی را هم برای مستند ساز در نظر بگیرد و عملیاتی شدن این طرحها به نفع سینمای مستند نیست و مستند سازان را محدود می کند.

منبع: خبرگزاری نسیم